Realizētie projekti

Esam šeit

Projekts Nr.VP2023/1-12

Projekta mērķis: Iesaistīt jauniešus ar ierobežotām iespējām neformālās izglītības aktivitātēs, sniedzot iespēju pilnveidot un izzināt sevi, lai veicinātu iekļaušanos sabiedrībā un sekmētu to aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projekta ietvaros īstenotas 8 jauniešu darbnīcas, iekļaujot dažādas jauniešiem aktuālas tēmas. Tikšanās ar iedvesmojošām personām, izaugsmes treniņš “Mana personība un jēgpilna laika izmantošana”, jautājumi par medijpratību, komunikācijas prasmju uzlabošana, iespējas jauniešiem draudzīgās organizācijās, jauniešu vasaras domnīca.

Projekta finansējums: EUR 6998,99

Īstenošanas periods – 01.05.2023.-31.08.2023.

Mājas tekstīliju šūšana

Projekts Nr.20-05-AL23-A019.2206-000006

Projekts realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta mērķis: Sniegt iespēju apgūt mājas tekstīliju šūšanu, veicinot prasmju apgūšanu un konkurētspēju darba tirgū

Projekta finansējums: EUR 2000,00, no kuriem EUR 1800,00 ir publiskais finansējums, EUR 200,00 līdzfinansējums no biedrībai uz deleģējuma līguma pamata piešķirtā finansējuma

Īstenošanas periods – 21.05.2020.-20.05.2021.

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē” 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Papīra un foamirāna lielie ziedi

Projekts Nr.20-05-AL23-A019.2206-000007

Projekts realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta mērķis: Apgūt lielformāta papīra un foamirāna ziedu veidošanu

Projekta finansējums: EUR 982,00, no kuriem EUR 883,80 ir publiskais finansējums, EUR 98,20 līdzfinansējums no biedrībai uz deleģējuma līguma pamata piešķirtā finansējuma

Īstenošanas periods – 28.05.2020.-30.10.2020.

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē” 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Lāzergriešanas un gravēšana pamatu apguve

Projekts Nr.19-05-AL23-A019.2206-000007

Projekts realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta mērķis: Sniegt iespēju bērniem un jauniešiem apgūt prasmes darbā ar vektorgrafikas datorprogrammām, lāzergriešanas-gravēšanas iekārtu un to izmantošanu dažādu materiālu apstrādei.

Projekta finansējums: EUR 2000,00, no kuriem EUR 1800,00 ir publiskais finansējums, EUR 200,00 līdzfinansējums no biedrībai uz deleģējuma līguma pamata piešķirtā finansējuma

Īstenošanas periods – 16.09.2019.-15.06.2020.

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē” 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Apģērbu modelēšanas un šūšanas 2.līmeņa apguve

Projekts Nr.19-05-AL23-A019.2206-000006

Projekts realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta mērķis: Sniegt iespēju apgūt apģērbu modelēšanu un šūšanu augstākā līmenī, veicinot iegūto pamatzināšanu paplašināšanu un prasmju līmeņa paaugstināšanu

Projekta finansējums: EUR 2000,00, no kuriem EUR 1800,00 ir publiskais finansējums, EUR 200,00 līdzfinansējums no biedrībai uz deleģējuma līguma pamata piešķirtā finansējuma

Īstenošanas periods – 16.09.2019.-15.06.2020.

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē” 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Jaunatnes iniciatīvu projekts "Varu un daru!"

Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001

Projekta mērķis: Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešus aktivitātēs ārpus formālās izglītības sadarbība ar jauniešiem – līderiem, palielinot jauniešu motivāciju turpināt iegūt izglītību un veicināt aktīvu līdzdalību, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projekta aktivitātes ir izvēlētas tā, lai projekta dalībniekiem būtu iespēja izglītības iestādē gūtās teorētiskās zināšanas izmantot praksē (spēt saskatīt sasaisti starp teoriju un praksi, izprast un novērtēt formālās izglītības nozīmi ikdienas dzīvē).

Projekta ietvaros jauniešiem iespēja piedalīties dažādās praktiskās nodarbībās, kurās pilnveidos un apgūs dažādas prasmes. Jauniešu uzmanība vēsta uz komunikācijas prasmes attīstīšanu, pašizaugsmi, mērķu plānošanu, savstarpējo sadarbību.
 
Projekta finansējums: EUR 4600,00
 
Īstenošanas periods – 08.02.2019.-31.05.2019.

ATSPERE

Projekts realizēts Madonas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa ietvaros

Projekta mērķis: Jaunu zināšanu un prasmju apguve, radošās un individuālās pašizaugsmes veicināšana, veselīga dzīvesveida akcentēšana nometnes dalībniekiem.

Nometnes programmā: radošās darbnīcas, sportiskās aktivitātes, eksperimentu parāde, zinātnes nodarbības, u.c.

Projekta finansējums: EUR 3264,64, no kuriem EUR 1700,00 ir Madonas novada pašvaldības finansējums, EUR 564,64 pašieguldījums, EUR 1000,00 dalības maksas.

Īstenošanas periods – 15.07.2018.-19.07.2018.

Apmācības Jauniešu domnīca

Projekts realizēts Madonas novada pašvaldības Nevalstisko organizāciju projektu konkursa ietvaros.

Projekta mērķis: Veidot jauniešiem priekšstatu par savām iespējām un veicināt jauniešu līdzaktivitāti, kā arī stiprināt jauniešu pašpārliecību par sevi.

Projekta uzdevumi:
1. Attīstīt jauniešu prasmi izvirzīt mērķus un kā to sasniegt, apzināties mērķu nozīmi savā dzīvē;
2. Pilnveidot jauniešu savstarpējās sadarbības prasmes, balstoties uz individuālās motivācijas izpratni;
3. Palīdzēt jauniešiem skaidrāk apzināties savus talantus un nākotnes iespējas, kur sevi realizēt un pilnveidot;
4. Attīstīt jauniešu kompetences ar neformālās izglītības palīdzību.

Projekta finansējums: EUR 1335,00, no kuriem EUR 1085,00ir Madonas novada pašvaldības finansējums, EUR 250,00 pašieguldījums.

Īstenošanas periods – 02.09.2018.-30.11.2018.

Bērzaunes pagasta vērtībām pa pēdām

Projekts realizēts Madonas novada pašvaldības Nevalstisko organizāciju projektu konkursa ietvaros.

Projekta mērķis: Veicināt Bērzaunes pagasta iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību pagasta izpētē, stiprinot piederības izjūtu Bērzaunes pagastam, akcentējot pagasta unikalitāti.
Projekta uzdevumi:
1. Izveidot informatīvu Bērzaunes pagasta karti, iekļaujot tajā iedzīvotāju ierosinātos tūrisma apskates objektus, piedāvājumus, kā arī projekta laikā tapušos velo maršrutus;
2. Izveidot velo maršrutus „Gaiziņa noslēpumi” un „Aronas pilskalna līkloči” (katram maršrutam sava grūtības pakāpe);
3. Izveidot informatīvos bukletus par Bērzaunes pagastu, popularizējot izveidotos velo maršrutus un aicinot izzināt Bērzaunes pagasta dabas bagātību un šarmu;
4. Projekta noslēgumā organizēt un vadīt velo braucienu ar dažādiem uzdevumiem pa vienu no izveidotajiem velo maršrutiem, aicinot piedalīties pagasta iedzīvotājus un viesus, neatkarīgi no dzimuma un vecuma, akcentējot savstarpējo sadarbību.

Projekta finansējums: EUR 2187,99, no kuriem EUR 1937,99 ir Madonas novada pašvaldības finansējums, EUR 250,00 pašieguldījums.

Īstenošanas periods – 01.05.2018.-30.11.2018.

Tehnoloģjas vakar, šodien un rīt

Projekts Nr.18-05-AL23-A019.2206-000006

Projekts realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta mērķis: Sniegt iespēju bērniem un jauniešiem apgūt prasmes un iemaņas darbā ar vektorgrafikas datorprogrammām un to pielietojumu kokapstrādē.

Projekta finansējums: EUR 2000,00, no kuriem EUR 1800,00 ir publiskais finansējums, EUR 200,00 līdzfinansējums no biedrībai uz deleģējuma līguma pamata piešķirtā finansējuma

Īstenošanas periods – 17.08.2018.-14.08.2019.

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē” 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Apģērbu modelēšanas un šūšanas pamatu apguve

Projekts Nr.18-05-AL23-A019.2206-000007

Projekts realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta mērķis: Sniegt iespēju apgūt dažādu izstrādājumu šūšanas pamatus un apģērbu modelēšanas un šūšanas pamatus.

Projekta finansējums: EUR 2000,00, no kuriem EUR 1800,00 ir publiskais finansējums, EUR 200,00 līdzfinansējums no biedrībai uz deleģējuma līguma pamata piešķirtā finansējuma

Īstenošanas periods – 27.08.2018.-23.08.2019.

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē” 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Prieks kopā būt!

Projekts realizēts Madonas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa ietvaros

Projekta mērķis: Jaunu zināšanu un prasmju apguve, radošās un individuālās pašizaugsmes veicināšana nometnes dalībniekiem.

Projekta finansējums: EUR 3042.30 , no kuriem EUR 1999.88 ir Madonas novada pašvaldības finansējums, EUR 582.42 pašieguldījums, EUR 460.00 līdzmaksājumi.

Īstenošanas periods – 09.07.2017.-14.07.2017.

Saknēm pa pēdām

Projekts realizēts Madonas novada pašvaldības Nevalstisko organizāciju projektu konkursa ietvaros.

Projekta mērķi: Virzīt pozitīvas pārmaiņas Bērzaunes pagasta iedzīvotājos, īstenot dažādas aktivitātes, kuras nodrošina vietējās kopienas saliedēšanos un veicina piederības izjūtu. Dot iespēju bērniem un jauniešiem, neformālās izglītības ceļā iepazīt un pētīt Bērzaunes pagasta vēsturi, cilvēkus un notikumus, attīstot sociālās prasmes un piederību vietējai kopienai, kā arī attīstīt Bērzaunes pagasta iedzīvotāju fizisko sagatavotību.

Projekta uzdevumi: Noorganizēt un novadīt pasākumu “Ģimenes pieturvieta”, velo braucienu ar pārgājiena elementiem, izstrādāt un noorganizēt vides objekta izveidi Bērzaunes pagastā pie biedrības “Bērnu un jauniešu apvienība “Rīts” telpām, noorganizēt un novadīt “Jauniešu rudens domnīcu”, veicināt sabiedrības patriotismu, aicinot vietējo kopienu piedalīties, laika posmā starp Lāčplēša dienu un Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, pasākumā “Atmiņu ugunskurs”.

Projekta finansējums: EUR 1769,81, no kuriem EUR 1033,41 ir Madonas novada pašvaldības finansējums, EUR 736,40 pašieguldījums.

Īstenošanas periods – 08.09.2017.-01.11.2017.

Programmas "Corel DRAW Graphics" apgūšana grafiskās datorprogrammas vidē

Projekts Nr.17-05-AL23-A019.2206-000001

Projekts realizēts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma  “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas “Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020.”)” apakšpasākumā “A019.22.06 Praktisku prasmju un zināšanu veicināšana MNF teritorijā”.

Projekta mērķis apgūt Corel DRAW Graphics, rezultātā nodrošinot teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas darbā grafiskās datorprogrammas vidē. Mērķi plānots sasniegt trīs dienu apmācību laikā, pasniedzēja vadībā apgūstot gan teorētiskas, gan praktiskas iemaņas darbā ar datorprogrammu “Corel DRAW Graphics”.

Kopējais finansējums: EUR 2541,00, no kuriem EUR 1800,00, EUR 376,00 Madonas novada pašvaldības līdzmaksājums, EUR 365,00 apmācību dalībnieku pašfinansējums.

Īstenošanas periods – 08.09.2017.-01.11.2017.

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē” 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Pamatlīdzekļu iegāde vietas pievilcībai, ilgtspējai- vietējo iedzīvotāju iniciatīvu un dzīves kvalitātes attīstībai

Projekts Nr.17-05-AL23-A019.2202-000004

Projekts realizēts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma  “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas “Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020.”)” apakšpasākumā “A019.22.02 Sabiedrības īstenotas aktivitātes”.

Projekta mērķis ir iegādāties aprīkojumu, inventāru, lai aprīkotu semināru un apmācību telpu, nodrošinot biedrības pievilcību un ilgtspēju, paplašinot piedāvātās brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem un vietējiem iedzīvotājiem.

Kopējais finansējums: EUR 12176,81, no kuriem EUR 10959,13 ir publiskais līdzfinansējums un EUR 1217,68 Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums.

Īstenošanas periods – 08.09.2017.-31.12.2018.

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē” 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Iekrāso savu ikdienu

Projekts realizēts Madonas novada pašvaldības Nevalstisko organizāciju projektu konkursa ietvaros.

Projekta mērķis: Projekta vispārējais mērķis ir radīt pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā, īstenot dažādas aktivitātes, kurās aktīva līdzdarbība nodrošina katram sabiedrības loceklim iespēju dzīvot pilnvērtīgu, laimīgu dzīvi un apmierināt savas vajadzības, mazinot sociālās atstumtības risku.

Īstenojamās aktivitātes:

 1. Pasākums “Šļakatu diena”, “Ekspedīcija-pārgājiens Bērzaunes pamatskolas skolēniem un skolotājiem”, “Bērzaunes pagasta jauniešu forma”;
 2. Novusa turnīrs, galda tenisa turnīrs;
 3. Kopīgs lāpu gājiens Lāčplēša dienā un Latvijas valsts proklamēšanas gadadienā.

Kopējais finansējums: 1326.14 EUR, 679.81 EUR Madonas novada pašvaldības finansējums, 646.33 EUR pašieguldījums.

Īstenošanas periods – 01.08.2016.-20.12.2016.

Ļaujos. Stiprinos. Daru.

Projekts realizēts Madonas novada pašvaldības Nevalstisko organizāciju projektu konkursa ietvaros.

Projekta mērķi:

 1. Sniegt atbalstu jaunajām un topošajām ģimenēm;
 2. Dalīties savstarpējā pieredzē;
 3. Iegūt informāciju par bērnu audzināšanu, to vajadzībām un attīstību speciālistu vadībā;
 4. Attīstīt prasmes kopā ar savu mazuli;
 5. Pilnveidot personību, kā neatkarīgai, stiprai, gudrai un skaistai sievietei.

Projekta finansējums: 1273.97 EUR, 993.97 EUR Madonas novada pašvaldības finansējums, 280.00 EUR pašieguldījums.

Īstenošanas periods – 01.06.2016.-20.12.2016.

Dejot ar prieku

Projekts realizēts Madonas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa – 2015 ietvaros.

Projekta mērķis: Iegūt jaunas un pilnveidot jau esošās zināšanas dejas nozarē

Īstenojamās aktivitātes: Nometne, kuras laikā notiek deju treniņi, radošās nodarbības, deju meistarklases, make-up uzlikšanas nodarbības, improvizācijas teātra nodarbības, aktiermeistarības nodarbības un citas aktivitātes.

Kopējais finansējums: 2992,91  EUR, no kuriem 1500,00 EUR ir Madonas novada pašvaldības finansējums, 562,38 EUR pašfinansējums, 1058,53 EUR cits finansējums (dalības maksa, ziedojumi u.c.)

Īstenošanas periods – 2015.gada vasara

Bērzaunes pagasta jauno ģimeņu izaugsmei un labklājībai

Projekts realizēts pateicoties “Borisa un Ināras Teterevu fonda” finansējumam.

Projekta mērķis: Sniegt atbalstu jaunajām un topošajām ģimenēm, dalīties savstarpējā pieredzē, iegūt informāciju speciālistu un brīvprātīgo lektoru vadībā par bērnu audzināšanu, to vajadzībām un attīstību, kā arī attīstīt prasmes kopā ar savu mazuli.

Īstenojamās aktivitātes: Māmiņu istabas telpu remonts, dažādas radošās nodarbības un lekcijas un izglītojošās nodarbības

Kopējais finansējums: 6964.00 EUR, no kuriem 6265,00 EUR ir “Borisa un Ināras Teterevu fonda” finansējums un 699,00 EUR Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums

Īstenošanas periods – 01.11.2014.-31.12.2015.

Pozitīvisma deva sabiedrībai 2014

Projekts realizēts Madonas novada pašvaldības Nevalstisko organizāciju projektu konkursa ietvaros.

Projekta mērķis: Radīt pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā, kur aktīva līdzdarbība nodrošina katram sabiedrības loceklim iespēju dzīvot pilnvērtīgu, laimīgu dzīvi un apmierināt savas vajadzības.

Aktivitātes jauniešiem un viņu ģimenēm: Novusa turnīrs, hokeja turnīrs.

Madonas novada pašvaldības finansējums 307.00 EUR.

Īstenošanas periods –  02.05.2014.-31.12.2014.

Tehnoloģisko iekārtu iegāde ar materiāli tehnisko bāzi "Alternatīvajam centram Rīts”

Projekts Nr.13-05-LL15-L413201-000010

Projekta mērķis: Iegādāties, Biedrības bērnu un jauniešu apvienība “Rīts” sabiedrisko aktivitāšu paplašināšanai, tehnoloģiskās iekārtas ar materiāli tehnisko bāzi, lai iemācītu jauniešiem amatu un profesionālās iemaņas.

Īstenojamās iegādes: Darba galds HighZ S-1400/T-105; Datoru komplekts – Stacionārais dators, monitors un printeris; Mēbeļu komplekts; Putekļu atsūkšanas iekārta; Urbjmašīna /Frēzmašīna; Instrumentu komplekti; Akumulatora skrūvgriezis; Darba galds; Iekārtu skrūvspīles; Spriegošanas komplekts; Regulējamā izvirpošanas galva; Vītņu urbju un uzgriežņu komplekts; Metāla skapis;

Attiecināmo izmaksu summa ir 19913.59 EUR, no kuriem publiskais finansējums 17922,23 EUR, Madonas novada domes līdzfinansējums 1991.38 EUR.

Īstenošanas periods – 10.06.2013.-30.11.2014.

Projekts ir līdzfinansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER programmas ietvaros, veicinot Madonas novada fonda attīstības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Pozitīvisma deva sabiedrībai 2013

Projekts realizēts Madonas novada pašvaldības Nevalstisko organizāciju projektu konkursa ietvaros.

Projekta mērķis: Radīt pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā, kur aktīva līdzdarbība nodrošina katram sabiedrības loceklim iespēju dzīvot pilnvērtīgu, laimīgu dzīvi un apmierināt savas vajadzības.

Aktivitātes jauniešiem un viņu ģimenēm: “Ģimenes dienas”, “Bērzaunes baltās naktis” , novusa turnīrs, hokeja turnīrs.

Madonas novada pašvaldības finansējums 990,00 LVL, 70% no kopējām projekta izmaksām.

Īstenošanas periods –  02.04.2013.-31.12.2013.

Pozitīvisma deva sabiedrībai 2012

Projekts realizēts Madonas novada pašvaldības NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU PROJEKTU KONKURSA ietvaros.

Projekta mērķis: Risināt sabiedrības vēlmes un vajadzības, iesaistot jauniešus sabiedriskā līdzdalībā, pilnveidojot dzīves kvalitāti pašvaldībā.

Aktivitātes jauniešiem un viņu ģimenēm: “Ģimenes dienas”, “Bērzaunes baltās naktis” , novusa turnīrs, hokeja turnīrs.

Madonas novada pašvaldības finansējums 1620,50 LVL, 70% no kopējām projekta izmaksām.

Īstenošanas periods –  26.05.2012.-31.12.2012.

Pozitīvisma deva sabiedrībai 2011

Projekts realizēts Madonas novada pašvaldības NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU PROJEKTU KONKURSA ietvaros.

Projekta mērķis: Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību, lai sekmētu jauniešu un viņu ģimeņu dzīves kvalitātes uzlabošanu, sekmējot sociālo vajadzību apmierināšanu.

Aktivitātes jauniešiem un viņu ģimenēm: “Ģimenes dienas”, “Baltā nakts” , atceres dienas (Lāčplēša dienai, Latvijas proklamēšanas dienu).

Madonas novada pašvaldības finansējums 419.00 LVL,70% no kopējām projekta izmaksām.

Īstenošanas periods –  12.05.2011.-31.12.2011.

Mēs par sakoptu vidi Bērzaunē

Projekts realizēts “Hipotēku un zemes banka” Klientu kluba “Mēs paši” 2011. gada projektu konkursā.

Projekta vispārīgais mērķis: Labiekārto un modernizēt vidi pie jauniešu centra , veicinot drošu un veselīgu vidi, lietderīga brīvā laika pavadīšanai .

Projekta tiešais mērķis:

 • Izgatavot un uzstādīt stendu;
 • izgatavot un uzstādīt atkritumu urnas ;
 • izgatavota un uzstādīt velostāvvieta;
 • ieviest jauninājumus un veidot modernu vidi.

Projekta kopējās izmaksas 657.74 LVL , kuras sastāda 39.56 LVL pašu ieguldījums, 221.00 LVL Uzņēmēju atbalsts, 379.18 LVL Hipotēku un zemes bankas līdzfinansējums.

Īstenošanas periods – 02.05.2011.-15.07.2011.

Alternatīvais centrs "Rīts" otrās kārtas rekonstrukcija

Projekts Nr.11-05-LL15-L413201-000006

Projekts realizēts pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2.aktivitātē iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu (10%)) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem. 2.2.rīcībā bērnu un jauniešu aktivitātēm un interesēm atbilstošas infrastruktūras izveide.

Projekta mērķis : Madonas novada, Bērzaunes pagasta “Dambīšos” rekonstruēt telpas bērnu, jauniešu iespējai saturīgi pavadīt brīvo laiku pilnveidojot sevi, tā mazinot sociālo atstumtību un sekmējot sociālo vajadzību apmierināšanu.

Projekta kopējās izmaksas: 14000.00 Ls, no kuriem līdzfinansējums 10 %, kas sastāda 1400.00 LVL

Līdzfinansējums – Madonas novada dome.

Īstenošanas periods – 09.05.2011.-30.06.2012.

Lecam pa vecam, bet gribam- pa jaunam

Projekts realizēts projektu konkursā “Labie darbi”.

Projekta mērķis: iegādāties dīdžeju aparatūru, lai veicinātu jauniešu personīgo attīstību un profesionālo izaugsmi, kā arī mācīt attīstīt citiem jauniešiem.

Projekta kopējās izmaksas 1956.90 LVL.

Īstenošanas periods – 02.01.2011.-31.03.2011.

Alternatīvais centrs Rīts

Projekts Nr.09-05-LL15-L413201-000007

Projekts realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības (ELFLA) lauku attīstības programmas (LAP), pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Aktivitātē: 2.aktivitāte iekārtu, tehnikas, aprīkojuma informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu ( tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Rīcībā: 2.2.rīcība Bērnu un jauniešu aktivitātēm un interesēm atbilstošas infrastruktūras izveide.

Projekta mērķis: Uzlabot un izveidot jauniešu radošo aktivitāšu, brīvā laika pavadīšanas iespējām Bērzaunē, 135.6 kv.m. platībā.

Attiecināmo izmaksu summa sastāda no publiskā finansējuma 12585.00 Ls un 1398.29 Ls līdzfinansējuma, kopējās projekta izmaksas 13983.00 Ls.

Līdzfinansējums – Madonas novada dome.

Īstenošanas periods – 18.12.2009.-01.12.2010.

Esam šeit

Projekts Nr.VP2023/1-12

Projekta mērķis: Iesaistīt jauniešus ar ierobežotām iespējām neformālās izglītības aktivitātēs, sniedzot iespēju pilnveidot un izzināt sevi, lai veicinātu iekļaušanos sabiedrībā un sekmētu to aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projekta ietvaros īstenotas 8 jauniešu darbnīcas, iekļaujot dažādas jauniešiem aktuālas tēmas. Tikšanās ar iedvesmojošām personām, izaugsmes treniņš “Mana personība un jēgpilna laika izmantošana”, jautājumi par medijpratību, komunikācijas prasmju uzlabošana, iespējas jauniešiem draudzīgās organizācijās, jauniešu vasaras domnīca.

Projekta finansējums: EUR 6998,99

Īstenošanas periods – 01.05.2023.-31.08.2023.

Mājas tekstīliju šūšana

Projekts Nr.20-05-AL23-A019.2206-000006

Projekts realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta mērķis: Sniegt iespēju apgūt mājas tekstīliju šūšanu, veicinot prasmju apgūšanu un konkurētspēju darba tirgū

Projekta finansējums: EUR 2000,00, no kuriem EUR 1800,00 ir publiskais finansējums, EUR 200,00 līdzfinansējums no biedrībai uz deleģējuma līguma pamata piešķirtā finansējuma

Īstenošanas periods – 21.05.2020.-20.05.2021.

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē” 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Papīra un foamirāna lielie ziedi

Projekts Nr.20-05-AL23-A019.2206-000007

Projekts realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta mērķis: Apgūt lielformāta papīra un foamirāna ziedu veidošanu

Projekta finansējums: EUR 982,00, no kuriem EUR 883,80 ir publiskais finansējums, EUR 98,20 līdzfinansējums no biedrībai uz deleģējuma līguma pamata piešķirtā finansējuma

Īstenošanas periods – 28.05.2020.-30.10.2020.

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē” 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Lāzergriešanas un gravēšana pamatu apguve

Projekts Nr.19-05-AL23-A019.2206-000007

Projekts realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta mērķis: Sniegt iespēju bērniem un jauniešiem apgūt prasmes darbā ar vektorgrafikas datorprogrammām, lāzergriešanas-gravēšanas iekārtu un to izmantošanu dažādu materiālu apstrādei.

Projekta finansējums: EUR 2000,00, no kuriem EUR 1800,00 ir publiskais finansējums, EUR 200,00 līdzfinansējums no biedrībai uz deleģējuma līguma pamata piešķirtā finansējuma

Īstenošanas periods – 16.09.2019.-15.06.2020.

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē” 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Apģērbu modelēšanas un šūšanas 2.līmeņa apguve

Projekts Nr.19-05-AL23-A019.2206-000006

Projekts realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta mērķis: Sniegt iespēju apgūt apģērbu modelēšanu un šūšanu augstākā līmenī, veicinot iegūto pamatzināšanu paplašināšanu un prasmju līmeņa paaugstināšanu

Projekta finansējums: EUR 2000,00, no kuriem EUR 1800,00 ir publiskais finansējums, EUR 200,00 līdzfinansējums no biedrībai uz deleģējuma līguma pamata piešķirtā finansējuma

Īstenošanas periods – 16.09.2019.-15.06.2020.

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē” 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Jaunatnes iniciatīvu projekts "Varu un daru!"

Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001

Projekta mērķis: Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešus aktivitātēs ārpus formālās izglītības sadarbība ar jauniešiem – līderiem, palielinot jauniešu motivāciju turpināt iegūt izglītību un veicināt aktīvu līdzdalību, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projekta aktivitātes ir izvēlētas tā, lai projekta dalībniekiem būtu iespēja izglītības iestādē gūtās teorētiskās zināšanas izmantot praksē (spēt saskatīt sasaisti starp teoriju un praksi, izprast un novērtēt formālās izglītības nozīmi ikdienas dzīvē).

Projekta ietvaros jauniešiem iespēja piedalīties dažādās praktiskās nodarbībās, kurās pilnveidos un apgūs dažādas prasmes. Jauniešu uzmanība vēsta uz komunikācijas prasmes attīstīšanu, pašizaugsmi, mērķu plānošanu, savstarpējo sadarbību.
 
Projekta finansējums: EUR 4600,00
 
Īstenošanas periods – 08.02.2019.-31.05.2019.

ATSPERE

Projekts realizēts Madonas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa ietvaros

Projekta mērķis: Jaunu zināšanu un prasmju apguve, radošās un individuālās pašizaugsmes veicināšana, veselīga dzīvesveida akcentēšana nometnes dalībniekiem.

Nometnes programmā: radošās darbnīcas, sportiskās aktivitātes, eksperimentu parāde, zinātnes nodarbības, u.c.

Projekta finansējums: EUR 3264,64, no kuriem EUR 1700,00 ir Madonas novada pašvaldības finansējums, EUR 564,64 pašieguldījums, EUR 1000,00 dalības maksas.

Īstenošanas periods – 15.07.2018.-19.07.2018.

Apmācības Jauniešu domnīca

Projekts realizēts Madonas novada pašvaldības Nevalstisko organizāciju projektu konkursa ietvaros.

Projekta mērķis: Veidot jauniešiem priekšstatu par savām iespējām un veicināt jauniešu līdzaktivitāti, kā arī stiprināt jauniešu pašpārliecību par sevi.

Projekta uzdevumi:
1. Attīstīt jauniešu prasmi izvirzīt mērķus un kā to sasniegt, apzināties mērķu nozīmi savā dzīvē;
2. Pilnveidot jauniešu savstarpējās sadarbības prasmes, balstoties uz individuālās motivācijas izpratni;
3. Palīdzēt jauniešiem skaidrāk apzināties savus talantus un nākotnes iespējas, kur sevi realizēt un pilnveidot;
4. Attīstīt jauniešu kompetences ar neformālās izglītības palīdzību.

Projekta finansējums: EUR 1335,00, no kuriem EUR 1085,00ir Madonas novada pašvaldības finansējums, EUR 250,00 pašieguldījums.

Īstenošanas periods – 02.09.2018.-30.11.2018.

Bērzaunes pagasta vērtībām pa pēdām

Projekts realizēts Madonas novada pašvaldības Nevalstisko organizāciju projektu konkursa ietvaros.

Projekta mērķis: Veicināt Bērzaunes pagasta iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību pagasta izpētē, stiprinot piederības izjūtu Bērzaunes pagastam, akcentējot pagasta unikalitāti.
Projekta uzdevumi:
1. Izveidot informatīvu Bērzaunes pagasta karti, iekļaujot tajā iedzīvotāju ierosinātos tūrisma apskates objektus, piedāvājumus, kā arī projekta laikā tapušos velo maršrutus;
2. Izveidot velo maršrutus „Gaiziņa noslēpumi” un „Aronas pilskalna līkloči” (katram maršrutam sava grūtības pakāpe);
3. Izveidot informatīvos bukletus par Bērzaunes pagastu, popularizējot izveidotos velo maršrutus un aicinot izzināt Bērzaunes pagasta dabas bagātību un šarmu;
4. Projekta noslēgumā organizēt un vadīt velo braucienu ar dažādiem uzdevumiem pa vienu no izveidotajiem velo maršrutiem, aicinot piedalīties pagasta iedzīvotājus un viesus, neatkarīgi no dzimuma un vecuma, akcentējot savstarpējo sadarbību.

Projekta finansējums: EUR 2187,99, no kuriem EUR 1937,99 ir Madonas novada pašvaldības finansējums, EUR 250,00 pašieguldījums.

Īstenošanas periods – 01.05.2018.-30.11.2018.

Tehnoloģjas vakar, šodien un rīt

Projekts Nr.18-05-AL23-A019.2206-000006

Projekts realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta mērķis: Sniegt iespēju bērniem un jauniešiem apgūt prasmes un iemaņas darbā ar vektorgrafikas datorprogrammām un to pielietojumu kokapstrādē.

Projekta finansējums: EUR 2000,00, no kuriem EUR 1800,00 ir publiskais finansējums, EUR 200,00 līdzfinansējums no biedrībai uz deleģējuma līguma pamata piešķirtā finansējuma

Īstenošanas periods – 17.08.2018.-14.08.2019.

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē” 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Apģērbu modelēšanas un šūšanas pamatu apguve

Projekts Nr.18-05-AL23-A019.2206-000007

Projekts realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta mērķis: Sniegt iespēju apgūt dažādu izstrādājumu šūšanas pamatus un apģērbu modelēšanas un šūšanas pamatus.

Projekta finansējums: EUR 2000,00, no kuriem EUR 1800,00 ir publiskais finansējums, EUR 200,00 līdzfinansējums no biedrībai uz deleģējuma līguma pamata piešķirtā finansējuma

Īstenošanas periods – 27.08.2018.-23.08.2019.

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē” 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Prieks kopā būt!

Projekts realizēts Madonas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa ietvaros

Projekta mērķis: Jaunu zināšanu un prasmju apguve, radošās un individuālās pašizaugsmes veicināšana nometnes dalībniekiem.

Projekta finansējums: EUR 3042.30 , no kuriem EUR 1999.88 ir Madonas novada pašvaldības finansējums, EUR 582.42 pašieguldījums, EUR 460.00 līdzmaksājumi.

Īstenošanas periods – 09.07.2017.-14.07.2017.

Saknēm pa pēdām

Projekts realizēts Madonas novada pašvaldības Nevalstisko organizāciju projektu konkursa ietvaros.

Projekta mērķi: Virzīt pozitīvas pārmaiņas Bērzaunes pagasta iedzīvotājos, īstenot dažādas aktivitātes, kuras nodrošina vietējās kopienas saliedēšanos un veicina piederības izjūtu. Dot iespēju bērniem un jauniešiem, neformālās izglītības ceļā iepazīt un pētīt Bērzaunes pagasta vēsturi, cilvēkus un notikumus, attīstot sociālās prasmes un piederību vietējai kopienai, kā arī attīstīt Bērzaunes pagasta iedzīvotāju fizisko sagatavotību.

Projekta uzdevumi: Noorganizēt un novadīt pasākumu “Ģimenes pieturvieta”, velo braucienu ar pārgājiena elementiem, izstrādāt un noorganizēt vides objekta izveidi Bērzaunes pagastā pie biedrības “Bērnu un jauniešu apvienība “Rīts” telpām, noorganizēt un novadīt “Jauniešu rudens domnīcu”, veicināt sabiedrības patriotismu, aicinot vietējo kopienu piedalīties, laika posmā starp Lāčplēša dienu un Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, pasākumā “Atmiņu ugunskurs”.

Projekta finansējums: EUR 1769,81, no kuriem EUR 1033,41 ir Madonas novada pašvaldības finansējums, EUR 736,40 pašieguldījums.

Īstenošanas periods – 08.09.2017.-01.11.2017.

Programmas "Corel DRAW Graphics" apgūšana grafiskās datorprogrammas vidē

Projekts Nr.17-05-AL23-A019.2206-000001

Projekts realizēts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma  “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas “Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020.”)” apakšpasākumā “A019.22.06 Praktisku prasmju un zināšanu veicināšana MNF teritorijā”.

Projekta mērķis apgūt Corel DRAW Graphics, rezultātā nodrošinot teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas darbā grafiskās datorprogrammas vidē. Mērķi plānots sasniegt trīs dienu apmācību laikā, pasniedzēja vadībā apgūstot gan teorētiskas, gan praktiskas iemaņas darbā ar datorprogrammu “Corel DRAW Graphics”.

Kopējais finansējums: EUR 2541,00, no kuriem EUR 1800,00, EUR 376,00 Madonas novada pašvaldības līdzmaksājums, EUR 365,00 apmācību dalībnieku pašfinansējums.

Īstenošanas periods – 08.09.2017.-01.11.2017.

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē” 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Pamatlīdzekļu iegāde vietas pievilcībai, ilgtspējai- vietējo iedzīvotāju iniciatīvu un dzīves kvalitātes attīstībai

Projekts Nr.17-05-AL23-A019.2202-000004

Projekts realizēts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma  “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas “Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020.”)” apakšpasākumā “A019.22.02 Sabiedrības īstenotas aktivitātes”.

Projekta mērķis ir iegādāties aprīkojumu, inventāru, lai aprīkotu semināru un apmācību telpu, nodrošinot biedrības pievilcību un ilgtspēju, paplašinot piedāvātās brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem un vietējiem iedzīvotājiem.

Kopējais finansējums: EUR 12176,81, no kuriem EUR 10959,13 ir publiskais līdzfinansējums un EUR 1217,68 Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums.

Īstenošanas periods – 08.09.2017.-31.12.2018.

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē” 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Iekrāso savu ikdienu

Projekts realizēts Madonas novada pašvaldības Nevalstisko organizāciju projektu konkursa ietvaros.

Projekta mērķis: Projekta vispārējais mērķis ir radīt pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā, īstenot dažādas aktivitātes, kurās aktīva līdzdarbība nodrošina katram sabiedrības loceklim iespēju dzīvot pilnvērtīgu, laimīgu dzīvi un apmierināt savas vajadzības, mazinot sociālās atstumtības risku.

Īstenojamās aktivitātes:

 1. Pasākums “Šļakatu diena”, “Ekspedīcija-pārgājiens Bērzaunes pamatskolas skolēniem un skolotājiem”, “Bērzaunes pagasta jauniešu forma”;
 2. Novusa turnīrs, galda tenisa turnīrs;
 3. Kopīgs lāpu gājiens Lāčplēša dienā un Latvijas valsts proklamēšanas gadadienā.

Kopējais finansējums: 1326.14 EUR, 679.81 EUR Madonas novada pašvaldības finansējums, 646.33 EUR pašieguldījums.

Īstenošanas periods – 01.08.2016.-20.12.2016.

Ļaujos. Stiprinos. Daru.

Projekts realizēts Madonas novada pašvaldības Nevalstisko organizāciju projektu konkursa ietvaros.

Projekta mērķi:

 1. Sniegt atbalstu jaunajām un topošajām ģimenēm;
 2. Dalīties savstarpējā pieredzē;
 3. Iegūt informāciju par bērnu audzināšanu, to vajadzībām un attīstību speciālistu vadībā;
 4. Attīstīt prasmes kopā ar savu mazuli;
 5. Pilnveidot personību, kā neatkarīgai, stiprai, gudrai un skaistai sievietei.

Projekta finansējums: 1273.97 EUR, 993.97 EUR Madonas novada pašvaldības finansējums, 280.00 EUR pašieguldījums.

Īstenošanas periods – 01.06.2016.-20.12.2016.

Dejot ar prieku

Projekts realizēts Madonas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa – 2015 ietvaros.

Projekta mērķis: Iegūt jaunas un pilnveidot jau esošās zināšanas dejas nozarē

Īstenojamās aktivitātes: Nometne, kuras laikā notiek deju treniņi, radošās nodarbības, deju meistarklases, make-up uzlikšanas nodarbības, improvizācijas teātra nodarbības, aktiermeistarības nodarbības un citas aktivitātes.

Kopējais finansējums: 2992,91  EUR, no kuriem 1500,00 EUR ir Madonas novada pašvaldības finansējums, 562,38 EUR pašfinansējums, 1058,53 EUR cits finansējums (dalības maksa, ziedojumi u.c.)

Īstenošanas periods – 2015.gada vasara

Bērzaunes pagasta jauno ģimeņu izaugsmei un labklājībai

Projekts realizēts pateicoties “Borisa un Ināras Teterevu fonda” finansējumam.

Projekta mērķis: Sniegt atbalstu jaunajām un topošajām ģimenēm, dalīties savstarpējā pieredzē, iegūt informāciju speciālistu un brīvprātīgo lektoru vadībā par bērnu audzināšanu, to vajadzībām un attīstību, kā arī attīstīt prasmes kopā ar savu mazuli.

Īstenojamās aktivitātes: Māmiņu istabas telpu remonts, dažādas radošās nodarbības un lekcijas un izglītojošās nodarbības

Kopējais finansējums: 6964.00 EUR, no kuriem 6265,00 EUR ir “Borisa un Ināras Teterevu fonda” finansējums un 699,00 EUR Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums

Īstenošanas periods – 01.11.2014.-31.12.2015.

Pozitīvisma deva sabiedrībai 2014

Projekts realizēts Madonas novada pašvaldības Nevalstisko organizāciju projektu konkursa ietvaros.

Projekta mērķis: Radīt pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā, kur aktīva līdzdarbība nodrošina katram sabiedrības loceklim iespēju dzīvot pilnvērtīgu, laimīgu dzīvi un apmierināt savas vajadzības.

Aktivitātes jauniešiem un viņu ģimenēm: Novusa turnīrs, hokeja turnīrs.

Madonas novada pašvaldības finansējums 307.00 EUR.

Īstenošanas periods –  02.05.2014.-31.12.2014.

Tehnoloģisko iekārtu iegāde ar materiāli tehnisko bāzi "Alternatīvajam centram Rīts”

Projekts Nr.13-05-LL15-L413201-000010

Projekta mērķis: Iegādāties, Biedrības bērnu un jauniešu apvienība “Rīts” sabiedrisko aktivitāšu paplašināšanai, tehnoloģiskās iekārtas ar materiāli tehnisko bāzi, lai iemācītu jauniešiem amatu un profesionālās iemaņas.

Īstenojamās iegādes: Darba galds HighZ S-1400/T-105; Datoru komplekts – Stacionārais dators, monitors un printeris; Mēbeļu komplekts; Putekļu atsūkšanas iekārta; Urbjmašīna /Frēzmašīna; Instrumentu komplekti; Akumulatora skrūvgriezis; Darba galds; Iekārtu skrūvspīles; Spriegošanas komplekts; Regulējamā izvirpošanas galva; Vītņu urbju un uzgriežņu komplekts; Metāla skapis;

Attiecināmo izmaksu summa ir 19913.59 EUR, no kuriem publiskais finansējums 17922,23 EUR, Madonas novada domes līdzfinansējums 1991.38 EUR.

Īstenošanas periods – 10.06.2013.-30.11.2014.

Projekts ir līdzfinansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER programmas ietvaros, veicinot Madonas novada fonda attīstības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Pozitīvisma deva sabiedrībai 2013

Projekts realizēts Madonas novada pašvaldības Nevalstisko organizāciju projektu konkursa ietvaros.

Projekta mērķis: Radīt pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā, kur aktīva līdzdarbība nodrošina katram sabiedrības loceklim iespēju dzīvot pilnvērtīgu, laimīgu dzīvi un apmierināt savas vajadzības.

Aktivitātes jauniešiem un viņu ģimenēm: “Ģimenes dienas”, “Bērzaunes baltās naktis” , novusa turnīrs, hokeja turnīrs.

Madonas novada pašvaldības finansējums 990,00 LVL, 70% no kopējām projekta izmaksām.

Īstenošanas periods –  02.04.2013.-31.12.2013.

Pozitīvisma deva sabiedrībai 2012

Projekts realizēts Madonas novada pašvaldības NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU PROJEKTU KONKURSA ietvaros.

Projekta mērķis: Risināt sabiedrības vēlmes un vajadzības, iesaistot jauniešus sabiedriskā līdzdalībā, pilnveidojot dzīves kvalitāti pašvaldībā.

Aktivitātes jauniešiem un viņu ģimenēm: “Ģimenes dienas”, “Bērzaunes baltās naktis” , novusa turnīrs, hokeja turnīrs.

Madonas novada pašvaldības finansējums 1620,50 LVL, 70% no kopējām projekta izmaksām.

Īstenošanas periods –  26.05.2012.-31.12.2012.

Pozitīvisma deva sabiedrībai 2011

Projekts realizēts Madonas novada pašvaldības NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU PROJEKTU KONKURSA ietvaros.

Projekta mērķis: Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību, lai sekmētu jauniešu un viņu ģimeņu dzīves kvalitātes uzlabošanu, sekmējot sociālo vajadzību apmierināšanu.

Aktivitātes jauniešiem un viņu ģimenēm: “Ģimenes dienas”, “Baltā nakts” , atceres dienas (Lāčplēša dienai, Latvijas proklamēšanas dienu).

Madonas novada pašvaldības finansējums 419.00 LVL,70% no kopējām projekta izmaksām.

Īstenošanas periods –  12.05.2011.-31.12.2011.

Mēs par sakoptu vidi Bērzaunē

Projekts realizēts “Hipotēku un zemes banka” Klientu kluba “Mēs paši” 2011. gada projektu konkursā.

Projekta vispārīgais mērķis: Labiekārto un modernizēt vidi pie jauniešu centra , veicinot drošu un veselīgu vidi, lietderīga brīvā laika pavadīšanai .

Projekta tiešais mērķis:

 • Izgatavot un uzstādīt stendu;
 • izgatavot un uzstādīt atkritumu urnas ;
 • izgatavota un uzstādīt velostāvvieta;
 • ieviest jauninājumus un veidot modernu vidi.

Projekta kopējās izmaksas 657.74 LVL , kuras sastāda 39.56 LVL pašu ieguldījums, 221.00 LVL Uzņēmēju atbalsts, 379.18 LVL Hipotēku un zemes bankas līdzfinansējums.

Īstenošanas periods – 02.05.2011.-15.07.2011.

Alternatīvais centrs "Rīts" otrās kārtas rekonstrukcija

Projekts Nr.11-05-LL15-L413201-000006

Projekts realizēts pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2.aktivitātē iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu (10%)) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem. 2.2.rīcībā bērnu un jauniešu aktivitātēm un interesēm atbilstošas infrastruktūras izveide.

Projekta mērķis : Madonas novada, Bērzaunes pagasta “Dambīšos” rekonstruēt telpas bērnu, jauniešu iespējai saturīgi pavadīt brīvo laiku pilnveidojot sevi, tā mazinot sociālo atstumtību un sekmējot sociālo vajadzību apmierināšanu.

Projekta kopējās izmaksas: 14000.00 Ls, no kuriem līdzfinansējums 10 %, kas sastāda 1400.00 LVL

Līdzfinansējums – Madonas novada dome.

Īstenošanas periods – 09.05.2011.-30.06.2012.

Lecam pa vecam, bet gribam- pa jaunam

Projekts realizēts projektu konkursā “Labie darbi”.

Projekta mērķis: iegādāties dīdžeju aparatūru, lai veicinātu jauniešu personīgo attīstību un profesionālo izaugsmi, kā arī mācīt attīstīt citiem jauniešiem.

Projekta kopējās izmaksas 1956.90 LVL.

Īstenošanas periods – 02.01.2011.-31.03.2011.

Alternatīvais centrs Rīts

Projekts Nr.09-05-LL15-L413201-000007

Projekts realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības (ELFLA) lauku attīstības programmas (LAP), pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Aktivitātē: 2.aktivitāte iekārtu, tehnikas, aprīkojuma informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu ( tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Rīcībā: 2.2.rīcība Bērnu un jauniešu aktivitātēm un interesēm atbilstošas infrastruktūras izveide.

Projekta mērķis: Uzlabot un izveidot jauniešu radošo aktivitāšu, brīvā laika pavadīšanas iespējām Bērzaunē, 135.6 kv.m. platībā.

Attiecināmo izmaksu summa sastāda no publiskā finansējuma 12585.00 Ls un 1398.29 Ls līdzfinansējuma, kopējās projekta izmaksas 13983.00 Ls.

Līdzfinansējums – Madonas novada dome.

Īstenošanas periods – 18.12.2009.-01.12.2010.

© 2023 Created with Royal Elementor Addons